Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 2018-08-28T16:38:15+00:00

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Radio Classic / Kuunappi Oy
Pinninkatu 55 A
33100 Tampere
FINLAND
[email protected]
p. 010 322 8600
Y-tunnus: 2480783-7

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään yhteydenottotarkoituksessa siinä tapauksessa, kun henkilö on jättänyt vapaaehtoisesti tietonsa osallistuakseen Radio Classicin järjestämän Tempo-palkinnon ehdokkaaksi ja on tullut valituksi ko. kilpailussa jatkoon. Radio Classic käyttää henkilön jättämiä tietoja tällaisessa tapauksessa henkilön kontaktointiin ilmoittaakseen em. asiasta henkilölle.

 1. Rekisterin tietosisältö

3.1 Osallistujatiedot

Henkilön etu- ja sukunimet
Yhteyspuhelinnumero (kiinteän tai matkapuhelinverkon)
Yhteyssähköpostiosoite

Nykyinen oppilaitos

3.2 Tiedot palvelun käyttämisestä

Kun henkilö ilmoittautuu / hänet ilmoitetaan Tempo Awardsin internet-sivuilla Tempo-palkintoehdokkaaksi ja yllämainitut osallistujatiedot on jätetty vapaaehtoisesti, Radio Classic voi käyttää yhteystietoja henkilön tavoittamiseen tiedottaakseen tätä Tempo-palkintoon liittyvissä asioissa.

3.3 Tietolähteet

Henkilön ilmoittamat tiedot.

 1. Tietojen luovutus

Radio Classic voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Rekisteröityjen hakijoiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan suostumusta.
Rekisteröidyn suostumuksella voidaan palkintoehdokkaiden kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Radio Classicin yhteistyökumppaneille, jonka toimeksiantoon hakija on ehdolla.

 1. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 2. Rekisterin suojaus
  A. Manuaalinen aineisto
  : Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
  B. Digitaalisesti tallennetut tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.
  ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL tai TLS 1.2 -suojatulla yhteydellä.

Koko henkilöstöllä ja Radio Classicin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

 1. Tarkastusoikeus
  Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla.
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.
  Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen:
  Radio Classic, toimitusjohtaja, Pinninkatu 55 A, 33100 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

 

 1. Valvontaviranomainen
  Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).

 

Radio Classic noudattaa kaikissa kilpailuihinsa, kyselyihinsä ja arvontoihinsa liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja, mm. arpajais- ja henkilötietolakia.